Haïkus - photo-sensible

Boys by an old willow, at the Ottawa's Arboretum.

springottawawillow.